O nás

Corporate governance

Corporate Governance je součástí hodnoty NKT po celou dobu více než 125-ti leté historie. Vždy jsme pracovali s úctou k našim zaměstnancům, našim externím stakeholderům a v oblasti životního prostředí přijímáme formalizovaný přístup v globálním rámci.

NKT je členem iniciativy UN Global compact od roku 2009. Je to výsledek úsilí sjednotit odpovědnost v rámci globální podnikatelské komunity. Věříme, že přijetí univerzálních standardů ohledně lidských práv, pracovních podmínek, protikorupčních opatření a životního prostředí vytváří udržitelnější podnikatelské prostředí. Nad rámec povinností signatáře UN Global Compact realizujeme své podnikání při zachovávání vysokých standardů vyplývajících z požadavků našich stakeholders.

Etické prohlášení

Etická směrnice Skupiny a její sociální odpovědnost jsou formulovány v etickém prohlášení. Etické prohlášení NKT vyjadřuje náš závazek podporovat v celé Skupině etické normy, compliance (/dodržování právních a vnitropodnikových norem) a odpovědnosti. NKT jako součást NKT vyžaduje od všech osob či subjektů, aby jednaly v souladu s těmito normami.

Kodex chování

Kodex podnikatelského chování vyjadřuje náš závazek prosazovat základní linii chování a odpovědnosti napříč naší společností. Poskytuje pomoc a instrukce o tom, co dělat – a co nedělat – v určitých záležitostech a situacích souvisejících s naším podnikáním a spoluprací mezi sebou navzájem a s ostatními mimo společnost. Kodex chování poskytuje celkové zásady toho, jak se chovat se zachováním integrity a eticky správně v řadě situací souvisejících se zaměstnanci, externími vztahy, životním prostředím a společností. Dodržování našeho Kodexu podnikatelského chování je pro všechny zaměstnance povinné.

Compliance Committee

Compliance Committee byl vytvořen na konci roku 2015 jako formální orgán odpovědný za určování strategie compliance na úrovni Skupiny a také podnikatelské jednotky. Compliance Committee jedná ve spolupráci a v napojení na Audit Committee vytvořený dozorčí radou NKT. Účelem Compliance Committee je přezkoumávat compliance program NKT Group a dohlížet na něj, včetně, avšak nejen, vyhodnocování jeho efektivity a přijímání aktualizací o aktivitách compliance. 

Etický kodex společnosti

Vyhledejte nejbližší kontakt