Služby

Uložení kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm na dřevo

Uložení kabelů a silových vodičů na hořlavých podkladech je definováno v normě ČSN 33 2312 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich. Platnost této normy je od 1.9.1986.

Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, vyráběné v NKT s.r.o. v Kladně, splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene dle IEC 60332-1 (ČSN EN 50265-2-1). V ČSN 33 2312, čl. 2.10. je uvedeno toto: „Silové kabely nebo vodiče je možno uložit přímo do hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1,C2,C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou tyto kabely nebo vodiče odolné proti šíření plamene.“ Rozdělení hmot podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN 73 0823 - Stupeň hořlavosti stavebních hmot. Platnost této normy je od 1.4.1984. Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.

Z textu citovaného článku plyne, že odolnost proti šíření plamene dle IEC60332-1 (ČSN EN 50265-2-1) je postačující k tomu, aby kabely splnily podmínku pro možnost uložení na dřevo. Z tohoto důvodu lze kabely s PVC izolací a PVC pláštěm pokládat na dřevo.

Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem.

Vyhledejte nejbližší kontakt