O nás

Sociální odpovědnost

NKT usiluje o zachování a posílení své vedoucí pozice na trhu a současně chce dodávat svým zákazníkům výrobky vysoké kvality. Přesto kromě toho nezapomínáme na svou sociální odpovědnost, která vyplývá z naší pozice velké společnosti, a vynaložili jsme také velké úsilí, aby byla naše pracoviště bezpečnými a šťastnými místy. Podobně jsme udělali mnoho pro ochranu životního prostředí a jeho udržitelnost. Naše práce zde nekončí, nicméně NKT je také v čele mnoha jiných snah o sociální pokrok:

UN Global Compact

NKT je signatářem UN Global Compact a my věříme, že zdravé, bezpečné a rozmanité pracovní prostředí není jenom ze své podstaty žádoucí, ale je také základem pro náš trvalý růst. Rozumíme roli NKT při vytváření lepší budoucnosti díky našemu přispění k plnění Cílů udržitelného rozvoje na období do roku 2030 vydaných OSN.

UN Global Compact je dobrovolná iniciativa pro firmy s cílem propojit morální autoritu a moc OSN se znalostmi soukromého sektoru a mocí byznysu. Zavázali jsme se pracovat s OSN a jinými firmami a průmyslovými odvětvími po celém světě, abychom podpořili širší sociální cíle, jako je boj s chudobou a péče o omezené zdroje. UNGC jasně tyto cíle stanovila v následujících deseti zásadách:

Lidská práva

Princip 1: Firmy by měly podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva;

Princip 2: a zároveň by si měly být jisté, že nenesou žádnou spoluúčast na porušování lidských práv v jakémkoli směru.

Pracovní podmínky

Princip 3: Firmy by měly uznat právo na sdružování zaměstnanců a rozeznat jejich právo na kolektivní vyjednávání;

Princip 4: eliminovat všechny formy nucených prací;

Princip 5: efektivně zamezit dětské práci;

Princip 6: a eliminovat jakoukoli diskriminaci v zaměstnání.

Životní prostředí

Princip 7: Firmy by měly podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí;

Princip 8: účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí;

Princip 9: a podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční opatření

Princip 10: Firmy by měly být proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání.

NKT s potěšením sleduje práci OSN a firem na celém světě na dosahování těchto cílů a nadšeně podporuje správnost všech výše uvedených zásad a pracuje, aby pomohla při jejich realizaci.

Kulturní rozmanitost a nediskriminace

Jsme také pevně odhodláni poskytovat rovné příležitosti našim zaměstnancům a v externích vztazích garantovat, že nebudeme tolerovat diskriminaci ani pronásledování na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, soukromí, náboženství, etnické příslušnosti, politických či jiných názorů, kasty, národního či sociálního původu, majetku, místa narození, příslušnosti k odborům, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, věku, postižení či jakékoli jiné rozlišující charakteristiky. Jsme pevně odhodláni poskytovat rovné příležitosti našim zaměstnancům a nebudeme tolerovat diskriminaci ani pronásledování.

Svoboda sdružování

Podporujeme také svobodu našich zaměstnanců dobrovolně vytvářet organizace podle své vlastní volby, včetně odborových svazů, a vstupovat do nich, ani do této svobody nebudeme zasahovat. Věříme, že úzká spolupráce s našimi zaměstnanci, naslouchání jejich potřebám a udržování spojení s nimi s cílem zjistit, jak lze věci zlepšit, nám nejen umožní vytvářet lepší pracovní vztahy, ale umožní nám to také rozvíjet se jako společnost a dosáhnout významného pokroku v nových oblastech.

Dětská práce

Používání dětské práce odsuzujeme a nikdy ji nebudeme tolerovat. 

Nucená práce

Používání nucené práce, včetně nedobrovolné práce ve vězení, odsuzujeme a nebudeme ji nikdy tolerovat.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Usilujeme o to, abychom každému zaměstnanci NKT poskytli bezpečné a zdravé životní prostředí a v souladu s tím zavádíme preventivní opatření, která pomáhají chránit naše zaměstnance před riziky souvisejícími s prací.

Global Reporting Initiative (GRI)

Rozsah a sledování aktivit nkt v oblasti Corporate Social Responsibility jsou inspirovány nezávislou mezinárodní organizací Global Reporting Initiative (GRI), která je průkopníkem ve výkaznictví CSR, přičemž byly vybrány ukazatele na základě relevance a významnosti jejich posuzování. Hlavní prvky sledování zahrnují právní jednotky po celém světě a obsahují sběr dat řady Klíčových ukazatelů výkonu (KPIs), jež se týkají parametrů, jako jsou pracovní úrazy, emise CO2, využití surovin, zajištění protikorupčního chování a událostí jako jsou úniky znečišťující životní prostředí. Podnikatelské jednotky odpovídají za sběr dat a kvalitu KPI. Výroční Statement of Representation on CSR podepisují v podnikatelských jednotkách všichni místní manažeři, čímž potvrzují, že jsou seznámeni s 10 zásadami UN Global Compact a aktivně se k nim zavazují.

Vyhledejte nejbližší kontakt