Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Podmínky používání

Používání www.nkt.cz (zkr. "Web") podléhá níže uvedeným podmínkám. Pokud nemůžete tyto podmínky přijmout, žádáme vás, abyste tento Web opustili a více ho nepoužívali.
Tuto webovou stránku vlastní a provozuje:
NKT s.r.o., Průmyslová 1130, 27201 Kladno, Česká republika
E-mail: info.cz@nkt.com, Reg.č.: C104176

Odmítnutí odpovědnosti

Obsah tohoto Webu je k dispozici veřejnosti pro informační účely. NKT usiluje o to, aby byl obsah neustále aktuální, ale nemůžeme zaručit, že obsah bude úplný, správný nebo v souladu s aktuální legislativou. NKT přijme všechna rozumná opatření, aby chránila Web proti počítačovým virům, červům, trojským koňům či jiným hrozbám. Přesto NKT neručí za to, že tento Web neobsahuje žádné takové škodlivé programy a odmítá jakoukoli odpovědnost či závazek související se ztrátou kvůli škodlivým programům získaným z Webu nebo prostřednictvím souborů stažených z Webu. NKT si vyhrazuje jednostranné právo aktualizovat, upravovat a měnit či pozměňovat tyto Podmínky použití. Všechny takové aktualizace, modifikace, změny a úpravy budou závazné pro všechny uživatele a prohlížeče Webu NKT a budou tam zveřejněny.

Odkazy

NKT může pro vaše pohodlí začlenit jisté linky na webové stránky provozované či vlastněné třetími stranami. NKT nerevidovala žádnou z  webových stránek linkovaných k webové stránce NKT a nesouhlasí s odpovědností ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek ani za výrobky, služby či jiné věci nabízené prostřednictvím takových webových stránek. Bez dalšího povolení není dovolené rámování ani hluboké linkování. Přesto můžete udělat link na úvodní stranu Webu loajálním a nekonkurenčním způsobem..

Práva k duševnímu vlastnictví

AUTORSKÉ PRÁVO
Obsah webových stránek NKT podléhá © autorskému právu 2019 NKT.
Máte oprávnění kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat či ukládat dokumenty a informace publikované NKT na Webu jen v rámci omezení zde uvedených. Tato oprávnění jsou omezena na:
• Nekomerční použití v rámci vaší organizace, 
• Použití pouze pro informační účely. Redistribuce podléhá předchozímu písemného souhlasu od NKT.
• Kdykoli se použije dokument či informace, musí být vždy uveden odkaz na NKT.
Upozorňujeme, že jakýkoli výrobek, procesy nebo technologie popsané v dokumentu na tomto Webu mohou podléhat právům k duševnímu vlastnictví vyhrazeným NKT či kterékoli její dceřiné společnosti a nemají licenci podle tohoto zákona. 

Obchodní značky, servisní značky a obchodní názvy

Výraz NKT a logo NKT jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky pro služby NKT. Není zde žádná zmínka o právech s ohledem na jiné ochranné známky, ochranné známky pro služby či obchodní názvy, registrované či neregistrované, které mohou být spojovány s jistými výrazy či znaky zde použitými. Absence takové zmínky však v žádném případě neznamená, že neexistuje právní ochrana těchto známek, obchodních názvů, výrazů či znaků. 

Ostatní práva k duševnímu vlastnictví

Upozorňujeme, že jakýkoli výrobek, procesy nebo technologie popsané v jakýchkoli dokumentech mohou podléhat právům k duševnímu vlastnictví vyhrazeným NKT či nějaké třetí straně. Podle tohoto zákona není uděleno žádné právo k používání duševního vlastnictví.

Ochrana osobních údajů

Pro informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje jednotlivců, klikněte sem.

Není to nabídka

NKT poskytuje přístup k mezinárodně používaným datům NKT, a proto může obsahovat odkazy na výrobky, programy a služby NKT, které nejsou ve vaší zemi k dispozici. To neznamená, že má NKT v úmyslu nabízet takové výrobky, programy a služby ve vaší zemi.

Bez záruky

Tyto informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakékoli záruky, ani vyjádřené ani předpokládané, včetně, avšak nejen, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel či nepoškození práv k duševnímu vlastnictví. Tyto informace mohou obsahovat technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace zde obsažené mohou být periodicky měněny a budou začleněny do nových vydání tohoto uveřejnění. NKT může provádět zlepšení či změny ve výrobcích, programech nebo službách popsaných v tomto uveřejnění kdykoli bez oznámení.

Omezení odpovědnosti

NKT neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní ani následné škody, ztráty zisků či přerušení podnikatelské činnosti vyplývající z používání či nemožnosti používat tuto webovou stránku, či z vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené zde, i kdyby NKT upozornila na možnost takové škody. Toto omezení zahrnuje poškození či viry, které mohou postihnout vaše počítačové vybavení. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení jistých záruk či omezení odpovědnosti, takže výše uvedená omezení či vyloučení pro vás nemusí platit. Odpovědnost NKT by v takovém případě byla omezena v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem.

Rozhodné právo a Jurisdikce

Použití tohoto Webu se řídí místními zákony a jakékoli spory související či vzniklé z používání tohoto Webu musí být rozhodovány příslušnými soudy.

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.