Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Zásady ochrany osobních údajů

U NKT chápeme důležitost nakládání s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků naší webové stránky důvěrným a soukromým způsobem. NKT se zavazuje řídit se požadavky a povinnostmi ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s platným právem, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU. Proto používáme zabezpečené a adekvátní postupy zpracovávání údajů. 
NKT shromažďuje pouze osobní informace poskytnuté dobrovolně a se souhlasem online návštěvníků, zákazníků nebo ostatních. 
Na našich stránkách společnost NKT informuje o našich zásadách používání, ukládání a odhalení osobních údajů v souladu s platným právem nebo profesionálními standardy. Naše zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny služby a procesy prostřednictvím naší webové stránky a pro naše platformy sociálních médií. 
NKT shromažďuje informace pro různé účely a uchovává je pouze tak dlouho, jak je třeba. 
Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a kontaktovali nás, budete-li mít nějaké dotazy nebo pochybnosti ohledně osobních údajů. Nesouhlasíte-li s našimi zásadami ochrany osobních údajů, neposkytujte své osobní údaje na naší webové stránce a smažte cookies umístěné webovou stránkou. 

Shromažďování a používání osobních údajů

Shromažďujeme a používáme údaje v souladu s platnými zákony a nařízeními.
NKT shromažďuje údaje se souhlasem zákazníků nebo návštěvníků a zpracovává informace podle ustanovení v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Před shromážděním jakýchkoliv osobních údajů popisujeme účel shromažďování osobních údajů. Shromážděné údaje mohou obsahovat vaše jméno, e-mail, pohlaví, telefonní číslo, adresu, uživatelské jméno, heslo a jakékoliv další informace, které poskytnete společnosti NKT. 
NKT shromažďuje citlivé údaje pouze tehdy, když je to relevantní pro účel zpracovávání a když byly dobrovolně poskytnuty jednotlivcem nebo když jsou relevantní nebo poskytnuté v souladu se zákonem nebo profesionálními standardy. Citlivé údaje obsahují osobní informace o rase, národnosti, víře nebo filozofickém smýšlení, politických názorech, sexuální orientaci, fyzickém nebo duševním zdraví, členstvích v odborových organizacích nebo trestních záznamech jednotlivce.
Nejsou-li citlivé údaje pro specifický účel potřebné, okamžitě takové údaje smažeme. 
NKT používá osobní údaje a jiné poskytnuté informace pouze pro předtím stanovené a sjednané účely. Osobní údaje jsou shromažďovány přiměřeně a ukládají se, dokud je potřeba takové údaje používat pro určitý účel. 

Vaše práva

Oprava 
NKT musí zajistit, aby byly osobní údaje, které ukládáme, správné a aktuální. Měli byste NKT ihned informovat o jakýchkoliv změnách vašich osobních údajů nebo tehdy, jsou-li námi držené údaje nepřesné. NKT učiní okamžité kroky k aktualizaci nebo smazání nesprávných údajů.
Přístup
Můžete kdykoliv požádat o přístup k informacím o vašich osobních údajích uložených u NKT. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů ze systémů NKT. Na váš požadavek vám společnost NKT v přiměřené době poskytne informace o vašich osobních údajích nebo vaše osobní údaje podle požadavku smaže. 
Použití 
Kdykoliv nás můžete informovat, přejete-li si odvolat svůj souhlas. Můžete rovněž odporovat proti používání vašich osobních údajů společností NKT v určité situaci. Můžete nás vždy informovat zasláním e-mailu na NKT at compliance@nkt.com

Sdílení a postoupení osobních identifikovatelných údajů

nesdílíme vaše osobní údaje s nikým mimo NKT nebo s nepřidruženými třetími osobami, kromě oprávněných důvodů nebo potřeby provést vaše požadavky. 
Můžete požádat společnost NKT, aby postoupila vaše osobní údaje jiným společnostem nebo třetím stranám. Mějte však na paměti, že jakmile postoupíme vaše osobní údaje, nebude společnost NKT odpovědná za zásady ochrany osobních údajů jiných společností. 

Zabezpečení a integrita údajů

NKT zaručuje, že jsou údaje uchovávány a zpracovávány přísně důvěrným způsobem. Osobní údaje nejsou prodávány nebo vyzrazovány třetím stranám. Společnost NKT implementovala odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Nezaručujeme bezpečnost údajů, které nám zašlete, toto musíte učinit na své riziko.

Informace o cookies a používání Google Analytics

Obecné informace o cookies 
NKT používá cookies ke zlepšování využitelnosti a funkčnosti webové stránky. Navštívíte-li naši webovou stránku, souhlasíte s tím, že společnost NKT používá cookies podle níže uvedeného popisu, pokud jste nezměnili nastavení nebo váš prohlížeč cookies neakceptuje. V těchto zásadách o používání cookies můžete získat jasné a podrobné informace o tom, jak je používáme, jaké informace shromažďujeme a kdo k nim má přístup. 
Použitím našich stránek akceptujete, že společnost NKT používá cookies podle níže uvedeného popisu, pokud jste neodmítli cookies ve svém prohlížeči. Pokud jste neodmítli cookies v okamžiku udělení souhlasu, máte právo odebrat souhlas zablokováním cookies ve svém webovém prohlížeči. Pro další informace o tom, jak zablokovat a smazat cookies, nahlédněte do níže uvedené části.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí na pevný disk vašeho počítače, smartphonu nebo jiného elektronického zařízení. Avšak význam slova "cookies" v těchto zásadách a v textu souhlasu také zahrnuje další druhy automatizovaného sběru dat, např. Flash cookies (lokálně sdílené objekty), webové úložiště (HTML5), JavaScript nebo cookies umístěné jinými druhy používaného softwaru. Slovo "cookies" se také vztahuje na informace o MAC adresách nebo jiné informace o vašem zařízení.
V zásadě existují dva typy cookies, "dočasné" cookies a "permanentní" cookies. Dočasné cookies jsou spojené s aktuální návštěvou webové stránky a automaticky se smažou, když zavřete svůj webový prohlížeč. Naproti tomu permanentní cookies se uloží na vašem zařízení. Permanentní cookies se smažou samy po určitém období, avšak obnoví se pokaždé, když navštívíte webovou stránku.
Pro více informací o tom, jaký druh cookies používáme, a o účelech našeho používání cookies nahlédněte do níže uvedené části.
Jaké cookies se používají na www.nkt.com? 
U NKT používáme cookies ke zjišťování, kolik návštěvníků používá naši webovou stránku, abychom mohli optimalizovat zážitek. Nemůžeme vás identifikovat coby uživatele na základě našich cookies, protože jsou informace shromažďovány v anonymní formě. Tyto informace nevyzrazujeme třetím stranám.
Google Analytics
Google Analytics monitoruje chování uživatele. Níže jsou vypsané různé cookies, které používá Google Analytics: 
  • Utma: uchovává stopu počtu návštěv, které jste na stránce provedli (uložený na PC po dobu 2 let). 
  • Utmb a Utmc počítá, jak dlouho strávíte na naší webové stránce v každé relaci (Utmb je uložený na vašem PC po dobu 30 minut, zatímco utmc se z vašeho PC smaže, když opustíte naši webovou stránku).
  • Utmz vidí, jaký vyhledávač používáte a jaké hledané výrazy jste použili (uložený na vašem PC po dobu 6 měsíců).
  • Tag Manager: Abychom byli neustále schopni splňovat potřeby našich zákazníků, používáme Tag Manager ke sledování počtu stažení pdf/dokumentů na webové stránce.
Jak smažu nebo odmítnu cookies? 
Máte možnost smazat cookies, které jsou na vašem PC, a můžete zvolit odmítnutí používání cookies v budoucnu. To můžete provést změnou nastavení ve svém prohlížeči. Jak to udělat, závisí na tom, jaký prohlížeč používáte, a lze to vyhledat v každém vyhledávači. Pamatujte, že pokud používáte více prohlížečů, budete muset smazat cookies v každém z nich. Coby uživatel také musíte mít na paměti, že webová stránka nemusí optimálně fungovat, smažete-li nebo zablokujete-li cookies. 

Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Zaznamenáme a použijeme e-mailovou adresu, kterou uvedete pro zasílání newsletteru.
Přejete-li si dostávat newsletter přizpůsobený na míru, můžete nám poskytnout následující doplňkové informace:
  • Jméno a příjmení
  • Titul
  • média, oddělení
  • Město, země
  • Jazyk
  • Předmět/předměty zájmu
Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme proces double opt-in. Poté, co se přihlásíte k odběru newsletteru na naší webové stránce, odešleme zprávu na uvedenou e-mailovou adresu s žádostí o potvrzení. Nepotvrdíte-li své přihlášení k odběru, vaše přihlášení k odběru se automaticky smaže. Pro zabránění zneužití vašich osobních údajů vaše přihlášení k odběru a potvrzení zaprotokolujeme s evidencí IP adresy, kterou jste při přihlašování k odběru použili, času vašeho přihlášení k odběru a potvrzení, námi zaslané zprávy ohledně vašeho přihlášení k odběru a vyjádření vašeho přihlášení k odběru a potvrzení. 
Svůj souhlas s dostáváním našeho newsletteru můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. K vyjádření že si přejete odhlásit odběr, můžete použít příslušný odkaz obsažený ve všech newsletterech.

Externí služby nebo obsah na naší webové stránce

Webová stránka obsahuje odkazy, které vám umožní připojit se k jiným webovým stránkám provozovaným jinými společnostmi v rámci skupiny NKT a třetími stranami. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpracovávání osobních údajů, ke kterému může docházet prostřednictvím anebo ve spojení s webovými stránkami třetích stran.
Proto si každý uživatel, který vstoupí na takové webové stránky anebo sociální platformy prostřednictvím naší webové stránky, musí pečlivě přečíst příslušné zásady ochrany soukromí, aby lépe porozuměl tomu, jak budou jeho osobní údaje zpracovávány třetími stranami, které coby nezávislí správci poskytují a spravují takové webové stránky.

Používání služby Showpad

Náš prodejní personál občas používá Showpad. To je takzvané řešení “Sales Enablement”, což je proces poskytování podnikům informace, obsahy, náhledy, analýzy a nástroje, které pomáhají marketingovým oddělením anebo prodejním týmům lépe a více se bodově zaměřit na kupce napříč celým nákupním procesem.
Služba Showpad měří zapojení angažovanosti každé strany prostřednictvím služby, analyzuje jejich chování a profiluje je a rovněž měří atraktivnost s nimi sdíleného obsahu v rozsahu, ve kterém jsou v součinnosti se službou v rámci online prostředí služby hostované poskytovatelem Showpad pro ave prospěch společnosti NKT.
Služba Showpad je nabízena jako model “software jako služba” (“SaaS”), což je licencování softwaru a model dodání, v kterém je software centrálně hostovaný a zpřístupněný více uživatelům v síti včetně spolupůsobících produktů (včetně front-endových klientů, aplikací, webového rozhraní, pluginů nebo konektorů s aplikacemi třetích stran).
Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiný účel, než dovoluje Showpad pro přínos a pod kontrolou NKT. Přečtěte si zásady ochrany soukromí Showpad’s pro další podrobnosti: www.showpad.com

Kontaktní informace

Máte-li otázky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte správce údajů:
NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605 Brøndby, Dánsko
E-mail: info@nkt.com, Reg. č.: 62725214

Změny zásad ochrany osobních údajů

NKT má právo upravit zásady ochrany osobních údajů s ohledem na nové technologie, regulační požadavky nebo jiné účely. Z tohoto důvodu prosím navštěvujte tuto stránku pravidelně. Níže je zvýrazněné datum, kdy byla nahrána poslední verze těchto zásad.
Poslední aktualizace:  únor 2019

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.