Služby

Co je CPR?

Evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) si klade za cíl zajistit spolehlivé informace o vlastnostech výrobků používaných ve stavbách. Toho se dosahuje harmonizování pravidel o tom, jak se stavební výrobky a kabely zkoušejí a klasifikují.

Co znamená CPR?

CPR je zkratka pro Evropské nařízení o stavebních výrobcích (Construction Product Regulation).

Jakých výrobků se CPR týká?

Jakéhokoli výrobku vyrobeného a uvedeného na trh, který bude tvořit trvalou součást budovy a jehož vlastnosti ovlivní vlastnosti budovy.

Jak ovlivní CPR kabelový průmysl?

Požární vlastnosti kabelů jsou důležité pro požární bezpečnost v budovách. Proto byly kabely začleněny do evropského klasifikačního systému na základě CPR (Nařízení o stavebních výrobcích). Tak dostaneme koordinovanou výrobkovou normu, EN50575, pro tyto typy kabelů.

Kdy tato změna vstoupila v platnost?

V období od 1. července 2016 do 1. července 2017 se postupně přecházelo na novou normu a nové společné značení CE. Přechodné období skončilo 1. července 2017 a jakékoli protichůdné národní normy musely ve stejnou dobu přestat platit; označení CE je od tohoto data povinné.

Koho ovlivní nová norma?

Výrobci jsou povinni vyrábět nebo uvádět na trh kabely podle nové normy, sepsat DoP a označit výrobek značkou CE. Vlastnosti výrobku musí souhlasit s vlastnostmi uvedenými v Prohlášení. 

Úřady jsou povinny stanovit požadavky pro průmyslové hráče. 

Klienti, např. stavební inženýři, architekti, projektanti, jsou povinni znát novou normu, čeho se týká a kterých výrobků se týká, aby mohli volit správné kabely pro daný typ stavby. 

Velkoobchodníci jsou povinni znát novou normu, čeho se týká a kterých výrobků se týká, aby měli na skladě správný sortiment. 

Stavitelé musí znát tuto změnu a být schopni zvolit správné kabely.

Jak se tato nová norma liší od staré?

Nová norma EN 50575 slučuje normy pro zkoušení více parametrů než dříve. To znamená, že kabely se nyní budou zkoušet na energetický obsah, šíření ohně, kouř, kyselost, sálání tepla a tvoření kapiček (hořících kapiček plastů, které šíří oheň).

Ve staré normě byly kabely klasifikovány jen podle šíření ohně.

Jak se označují nové třídy?

Nové třídy se označují A, B, C, D, E a F s různým doplňujícím označením. Třída A znamená, že kabel není hořlavý a třída F znamená, že požární vlastnosti nebyly stanoveny.

Jakých typů kabelů se to týká?

Silových, telekomunikačních a sdělovacích kabelů pro trvalou instalaci v budovách.

Co se změnilo v kabelech?

Některé kabely bude třeba změnit, protože nevyhovují novým požadavkům ohledně hořlavosti, tvorby kouře či hořících kapiček.

Proč bez halogenů?

Kabely bez halogenů mají větší šanci vyhovět požadavkům nových požárních tříd. V případě požáru emitují bezhalogenové kabely pouze slabý kouř bez korozivního dýmu. V případě požáru proto může být rozdíl mezi PVC kabely a bezhalogenovými kabely zásadní pro evakuaci a uhašení požáru. Zvolení bezhalogenových kabelů může zachránit životy.

Výrobce vyrábí stavební výrobek nebo si nechá vyrobit stavební výrobek, který se prodává v rámci EU. Ti, kdo dovážejí a jsou první, kdo uvádějí výrobek na trh EU, se také považují za výrobce.

Vyhledejte nejbližší kontakt